[Update] Cách so sánh 2 cột trong Excel: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

Khi làm việc với Excel, một trong những công việc thường xuyên phải thực hiện đó là so sánh dữ liệu giữa 2 cột. Việc so sánh này giúp cho chúng ta dễ dàng tìm ra những điểm khác biệt giữa 2 tập dữ liệu và đưa ra các phân tích, nhận định về chúng.Tuy nhiên, việc thực hiện so sánh này có thể khá phức tạp nếu bạn chưa biết các kỹ năng, công cụ cần thiết để thực hiện. Vì thế, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Cách so sánh 2 cột trong Excel.

Tại sao lại cần phải so sánh 2 cột trong Excel?

Trong quá trình làm việc với Excel, việc so sánh dữ liệu giữa 2 cột rất quan trọng. Điều này giúp bạn kiểm tra tính chính xác của dữ liệu, phát hiện ra các sai sót hoặc những thông tin không đầy đủ, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp.

Cụ thể, việc so sánh 2 cột trong Excel có thể giúp bạn:

 • Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu
 • Phát hiện ra các lỗi nhập liệu hoặc các giá trị không đúng
 • Tìm ra sự khác biệt giữa 2 tập dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu một cách hiệu quả hơn

Các cách so sánh 2 cột trong Excel

Cách so sánh 2 cột trong Excel
Cách so sánh 2 cột trong Excel

Xem thêm:[Update] Cách Sử Dụng Freeze Panes – Cách Cố Định Dòng Tiêu Đề Trong Excel 2010 2016

1. Lệnh so sánh 2 giá trị trong Excel

Lệnh so sánh 2 giá trị trong Excel là một công cụ hữu ích giúp cho bạn so sánh 2 giá trị trong 2 ô khác nhau. Khi sử dụng lệnh này, Excel sẽ trả về kết quả “đúng” hoặc “sai” tùy thuộc vào giá trị của 2 ô bạn muốn so sánh.

Cách sử dụng lệnh so sánh 2 giá trị trong Excel như sau:

 1. Nhập giá trị cần so sánh vào 2 ô khác nhau
 2. Điền công thức =A1=B1 vào ô thứ 3
 3. Nhấn Enter để Excel trả về kết quả so sánh

2. Cách lập bảng so sánh trong Excel

Để so sánh dữ liệu trong 2 cột trong Excel, bạn cần phải tạo một bảng so sánh để tìm ra những giá trị khác nhau. Bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn ô đầu tiên của bảng so sánh và đặt tên cho nó (ví dụ: Column A)
 • Bước 2: Chọn ô đầu tiên của cột thứ hai và đặt tên cho nó (ví dụ: Column B)
 • Bước 3: Chọn ô đầu tiên của cột thứ ba và đặt tên cho nó (ví dụ: Differences)
 • Bước 4: Nhập các giá trị cần so sánh vào các ô trong cột A và cột B
 • Bước 5: Trong ô đầu tiên của cột Differences, nhập công thức =IF(A1=B1,”Match”,”Mismatch”)
 • Bước 6: Kéo công thức đó xuống để áp dụng cho tất cả các giá trị trong bảng so sánh.

Kết quả sẽ hiển thị giá trị “Match” nếu 2 giá trị trùng khớp và “Mismatch” nếu chúng không trùng khớp.

Cách sử dụng Conditional Formatting trong Excel

Conditional Formatting là một công cụ rất hữu ích trong Excel để làm nổi bật những giá trị khác nhau giữa 2 cột dữ liệu. Bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn cột cần so sánh
 • Bước 2: Chọn tab Home, sau đó chọn Conditional Formatting
 • Bước 3: Chọn New Rule
 • Bước 4: Chọn “Use a formula to determine which cells to format”
 • Bước 5: Nhập công thức =A1<>B1 vào ô “Format values where this formula is true”
 • Bước 6: Chọn màu sắc để làm nổi bật những giá trị khác nhau
 • Bước 7: Nhấn OK để hoàn tất

Cách sử dụng công cụ Compare Spreadsheets trong Excel

Nếu bạn đang so sánh 2 tập dữ liệu lớn trong Excel, công cụ Compare Spreadsheets sẽ là lựa chọn tốt nhất. Để sử dụng công cụ này, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Mở 2 tập tin Excel cần so sánh
 • Bước 2: Chọn tab “View” trên mỗi tập tin và chọn “New Window” để tạo ra 2 cửa sổ Excel độc lập
 • Bước 3: Trong cửa sổ thứ nhất, chọn tab “Compare” và chọn “Compare Files
 • Bước 4: Chọn tập tin thứ hai cần so sánh và nhấn OK
 • Bước 5: Excel sẽ tạo ra một bảng so sánh mới hiển thị các giá trị khác nhau giữa 2 tập tin dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng các công cụ của Excel để phân tích và đánh giá các khác biệt này.

Xem thêm:Kẻ gạch chéo trong Excel: Hướng dẫn chi tiết

Hàm IF so sánh trong Excel

Cách so sánh 2 cột trong Excel
Hàm IF so sánh trong Excel

Xem thêm:Cách xóa khoảng trắng trong Excel: Hướng dẫn chi tiết và đầy đủ

Hàm IF trong Excel là một hàm rất mạnh mẽ và phổ biến để so sánh các giá trị và trả về kết quả tùy thuộc vào điều kiện. Hàm này có cú pháp như sau:

=IF(điều kiện, giá trị nếu đúng, giá trị nếu sai)

Trong đó:

 • Điều kiện là một biểu thức hoặc giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
 • Giá trị nếu đúng là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là đúng.
 • Giá trị nếu sai là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là sai.

Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh giá trị trong ô A1 với một giá trị cố định là 10, và trả về “Lớn hơn” nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10 và “Nhỏ hơn hoặc bằng” nếu ngược lại, bạn có thể sử dụng hàm IF như sau:

=IF(A1>10,”Lớn hơn”,”Nhỏ hơn hoặc bằng”)

Khi giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, kết quả trả về sẽ là “Lớn hơn”, còn khi giá trị trong ô A1 nhỏ hơn hoặc bằng 10, kết quả trả về sẽ là “Nhỏ hơn hoặc bằng”.

Hàm VLOOKUP so sánh 2 cột

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel và được sử dụng để tìm kiếm một giá trị cụ thể trong một phạm vi dữ liệu và trả về giá trị tương ứng từ cột khác trong phạm vi đó. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần so sánh 2 cột dữ liệu.

Cú pháp của hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

 • lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm trong cột đầu tiên của phạm vi dữ liệu.
 • table_array: Phạm vi dữ liệu mà giá trị cần tìm kiếm được lưu trữ trong đó.
 • col_index_num: Số thứ tự của cột trong phạm vi dữ liệu mà bạn muốn trả về giá trị tương ứng.
 • range_lookup: Optional. Được sử dụng để xác định nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị chính xác (exact match) hay không (approximate match). Nếu để trống hoặc là TRUE, Excel sẽ tìm kiếm giá trị gần đúng. Nếu là FALSE, Excel sẽ tìm kiếm giá trị chính xác.

So sánh dữ liệu trùng nhau trong Excel

Cách so sánh 2 cột trong Excel
So sánh dữ liệu trùng nhau trong Excel

Gợi ý cho bạn:[Update] Cách Đánh Dấu Dữ Liệu Trùng Trong Excel – Google Sheet: Hàm, Lọc và Tô Màu

Để so sánh dữ liệu trùng nhau trong Excel, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chuẩn bị hai bảng dữ liệu cần so sánh.
 • Bước 2: Sắp xếp hai bảng dữ liệu theo cùng một cột dữ liệu giống nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh danh sách tên, bạn cần sắp xếp hai bảng theo cột tên.
 • Bước 3: Thêm một cột mới vào bảng dữ liệu thứ nhất bằng cách chọn cột cuối cùng, sau đó chọn “Insert” -> “Insert Sheet Column”. Đặt tên cho cột mới là “Match”.
 • Bước 4: Nhập công thức dưới đây vào ô đầu tiên của cột “Match”:
 • =IF(ISNA(VLOOKUP(A2,Sheet2!$A$2:$A$10,1,FALSE)),”No Match”,”Match”)
 • Trong công thức này, “Sheet2!$A$2:$A$10” là phạm vi của cột dữ liệu bạn muốn so sánh từ bảng thứ hai. “A2” là ô dữ liệu trong bảng thứ nhất mà bạn muốn so sánh với bảng thứ hai.
 • Nếu ô dữ liệu trong bảng thứ nhất trùng khớp với bảng thứ hai, giá trị “Match” sẽ hiển thị trong cột “Match”. Nếu không, giá trị “No Match” sẽ hiển thị.
 • Bước 5: Kéo công thức trên xuống các ô còn lại trong cột “Match”.

Kết quả sẽ hiển thị giá trị “Match” nếu có dữ liệu trùng nhau và “No Match” nếu không có dữ liệu trùng nhau trong hai bảng dữ liệu. Bạn có thể lọc bảng dữ liệu theo cột “Match” để xem chỉ các dòng có dữ liệu trùng nhau.

So sánh dữ liệu trùng 2 cột trong Excel

Để so sánh dữ liệu trùng nhau trong 2 cột trong Excel, bạn có thể sử dụng các bước sau đây:

 • Bước 1: Sắp xếp hai cột dữ liệu cần so sánh theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Bạn có thể làm điều này bằng cách chọn các ô trong cột đó và sử dụng tính năng “Sort” trên thanh công cụ.
 • Bước 2: Chèn một cột mới ở bên cạnh cột dữ liệu thứ hai. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào tiêu đề của cột thứ hai và chọn “Insert” từ thanh công cụ.
 • Bước 3: Sử dụng công thức IF để so sánh giá trị trong cột thứ nhất với giá trị trong cột thứ hai. Công thức IF sẽ cho kết quả TRUE nếu giá trị trong cột thứ nhất trùng với giá trị trong cột thứ hai, và ngược lại. Ví dụ: =IF(A2=B2,”Match”,”Mismatch”) trong đó A2 là ô đầu tiên trong cột A, B2 là ô đầu tiên trong cột B.
 • Bước 4: Kéo công thức IF này xuống để áp dụng cho tất cả các ô trong cột mới vừa chèn.
 • Bước 5: Sử dụng tính năng “Filter” để lọc các ô có giá trị “Match” hoặc “Mismatch” trong cột mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào tiêu đề của cột mới và chọn “Filter” từ thanh công cụ.
 • Bước 6: Lọc để hiển thị các giá trị “Match” sẽ cho bạn các giá trị trùng nhau trong hai cột. Bạn có thể sao chép các giá trị này sang một vị trí khác nếu cần thiết.

Đối với bộ dữ liệu lớn, bạn có thể sử dụng công cụ “Conditional Formatting” để làm nổi bật các giá trị trùng nhau trong 2 cột dữ liệu.

Tổng kết:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Cách so sánh 2 cột trong Excel. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng các công cụ như hàm IF, VLOOKUP, Conditional Formatting và Compare Spreadsheets.

Hàm IF trong Excel cho phép so sánh các giá trị và trả về kết quả tương ứng với điều kiện đó. Hàm VLOOKUP giúp tìm kiếm một giá trị trong một cột và trả về giá trị tương ứng trong cột khác. Các công cụ Conditional Formatting và Compare Spreadsheets cho phép chúng ta so sánh các cột dữ liệu và làm nổi bật các giá trị khác nhau.

 

Chuyên mục: BlogHọc ExcelHọc Excel cơ bảnHọc Excel nâng cao

0 ( 0 bình chọn )

Giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word

Hôm qua 05h:04

Nội dung bài viết Cách giãn dòng chuẩn trong Word là bao nhiêu?Cách giãn khoảng cách giữa các dòng trong Word 2010Cách chỉnh khoảng cách giữa các đoạn trong Word 2010Khoảng cách giữa các đoạn trong WordCách giãn chữ trong WordCách giãn ô trong WordCách chỉnh dòng trong WordGiãn khoảng cách chữ trong WordKết luậnGiãn […]

Bảng word bị lỗi font – Cách khắc phục và sử dụng phần mềm sửa lỗi font chữ

Hôm qua 05h:06

Nội dung bài viết Chuyển PDF sang Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi fontFile Word bị lỗi font chữTại sao chuyển PDF sang Word bị lỗi font?Sửa file Word bị lỗi font onlineSửa lỗi phông chữ trong Word 2010Bảng word bị lỗi font-Phần mềm sửa lỗi font chữ trong WordSửa lỗi font chữ onlineCách […]

100+ Tải Hình Ảnh Hoa Và Bánh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Cho Nam Và Nữ

05/06/2023 02:45

Nội dung bài viết Tải hình ảnh hoa chúc mừng sinh nhật đẹp lung linhHình ảnh hoa hồng và bánh sinh nhật tặng sinh nhật cho nữHình ảnh hoa và bánh sinh nhật sinh nhật cho namTạm kếtCác bạn đang tìm những hình ảnh hoa sinh nhật, bánh sinh nhật đẹp nhất để làm mẫu […]

100+ Hình Ảnh Con Gái Cute Dễ Thương, Con Gái Che Mặt, Anime Ngầu Nhất

05/06/2023 01:36

Nội dung bài viết Hình ảnh con gái cute dễ thươngHình ảnh con gái cute che mặt đẹp nhấtHình ảnh con gái anime, manga ngầuTạm kếtNhững hình ảnh bạn gái, bạn nữ dễ thương, cute luôn khiến chúng ta thấy hạnh phúc vầ phấn khích đúng không? Dưới đây là bộ sưu tập những hình […]

100+ Những Hình Ảnh Hài Hước Cute, Meme Bá Đạo Nhất Về Tình Yêu, Cuộc Sống Trên Mạng

05/06/2023 00:30

Nội dung bài viết Những hình ảnh hài hước cute về cuộc sống, tình yêu nhất Việt NamNhững hình ảnh, meme hài hước, bựa nhất trên mạngTạm kếtCác bạn đang tìm kiếm những hình ảnh hài hước, meme bá đạo nhất. Dưới đây là những hình ảnh hài hước cute về tình yêu, về cuộc […]

Link Xác Minh Danh Tính 929 Facebook? Không Thể Xác Minh Danh Tính Facebook Thì Làm Thế Nào?

04/06/2023 06:02

Nội dung bài viết Xác nhận danh tính facebook để làm gì?Link xác minh danh tính 929 facebookXác minh danh tính facebook nhanh bằng 2 cáchXác nhận danh tính facebook bằng số điện thoạiXác nhận danh tính thiết bị bạn đăng nhậpKhông thể xác minh danh tính facebook?Tạm kếtTrong một số trường hợp khi các […]

100+ Hình Nền Điện Thoại Buồn Tâm Trạng Màu Đen, Cô Đơn Muốn Khóc Nam, Nữ

04/06/2023 05:16

Nội dung bài viết Hình nền tâm trạng cho điện thoạiHình nền buồn tâm trạng nam, nữHình nền buồn màu đen, cô đơn, muốn khócTạm kết   Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn phải đối mặt với những thất bại và nỗi […]

Giải Mãi Trend Vịt Vàng. 100+ Avatar Vịt Vàng Cute, Ngầu, Cầm Phóng Lợn Siêu Chất

04/06/2023 04:02

Nội dung bài viết Nguồn gốc vịt vàngHot trend vịt vàng từ đâu ra?100+ avatar vịt vàng cute, ngầu, cầm phóng lợn siêu chấtTạm kếtTrend set avatar vịt vàng đã từng rất hot, xuất hiện kín các newfeed facebook, xâm chiến gần như mạng xã hội Facebook? Vậy avatar vịt vàng là như thế nào? […]

100+ Avatar Đôi Anime Ngầu, Avatar Đôi Bạn Thân Cute, Lạnh Lùng, Cặp Người Thật Chất, Siêu Bựa

04/06/2023 02:31

Nội dung bài viết Avatar facebook đôi bựa, avatar cặp người thật chấtAvatar đôi bạn thân, best hài bựaAvatar đôi anime ngầu, cho cặp đôi lạnh lùngTạm kếtCác từ khoá tìm kiếm liên quanCác bạn đang tìm kiếm những set avatar đôi ngầu, avatar đôi bạn thân cute, lạnh lùng đến hài bựa. Dưới đây […]

Cách cài đặt và tùy chỉnh, ngắt, tạo Header/ Footer trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

03/06/2023 16:16

Nội dung bài viết Tạo Header trong Word 2010Tạo Header trên Mọi TrangTạo Header trên Trang Thứ BaTạo Header và Footer Trên Các Trang Cụ ThểĐiều Chỉnh Kích Thước của Header và FooterNgắt Liên Kết của Header và Footer trong Word 2016Kết luậnCâu hỏi thường gặp (FAQs)Header và Footer là những phần thông tin quan […]

[Update] Cách Sửa lỗi font chữ trong Word khi tải về trên điện thoại và máy tính

03/06/2023 15:14

Nội dung bài viết Tại sao lỗi font chữ xảy ra khi tải về?1. Các vấn đề về cài đặt2. Incompatibility giữa các phiên bản Word3. Virus hoặc phần mềm độc hạiCách sửa lỗi font chữ trên máy tính Win 10Cách sửa lỗi phông chữ trong Word trên điện thoạiPhần mềm sửa lỗi font chữ […]

[Tips] Bật check spelling trong Word – Kiểm tra lỗi chính tả trong Word online

03/06/2023 15:02

Nội dung bài viết Hướng dẫn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả – Bật check spelling trong WordTổ hợp phím kiểm tra lỗi chính tảKiểm tra lỗi chính tả trong Word onlineSửa lỗi chính tả trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trong Word 2010Cách kiểm tra lỗi chính tả […]